ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

แผนที่ Website

DSC_0006

เกี่ยวกับบริษัท
      วิสัยทัศน์กลุ่มสแตนเลย์
            จิตวิญญาณของชาวสแตนเลย์
            ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
            คุณค่าของแสงห้าประการ
      ข้อมูลบริษัท
            ประวัติบริษัท
            เหตุการณ์สำคัญ
      รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
      การกำกับดูแลกิจการ
            นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
            จรรยาบรรณพนักงาน
            ข้อบังคับกรรมการบริษัท
      คณะกรรมการและผู้บริหาร
            คณะกรรมการบริษัท
            คณะกรรมการตรวจสอบ
      โครงสร้างองค์กร
โรงงานและผลิตภัณฑ์
      โรงงานการผลิต
            โรงงานผลิตหลอดไฟ
            โรงงานผลิตโคมไฟ
            โรงงานผลิตแม่พิมพ์
            ศูนย์วิจัยและพัฒนา

      ผลิตภัณฑ์
            ผลิตภัณฑ์โคมไฟรถยนต์
            ผลิตภัณฑ์โคมไฟรถจักรยานยนต์
            ผลิตภัณฑฺ์หลอดไฟ
            ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์
      ลูกค้า
      การรับประกันคุณภาพ
เครือข่ายกลุ่มสแตนเลย์
      Stanley’s Head Office & Thai Stanley
      Stanley’s overseas bases
ความรับผิดชอบต่อสังคม
      ความรับผิดชอบต่อสังคม
      มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
            รายงานประจำปี
            กิจกรรม
      นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
            กิจกรรม
      นโยบายด้านความปลอดภัย
            กิจกรรม
      มาตรฐานแรงงานไทย
            กิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์
      ข้อมูลบริษัท
            นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
            นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
      ข้อมูลด้านงบการเงิน
            สรุปผลดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
            งบการเงิน
      ข้อมูลผู้ถือหุ้น
            ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
            รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
            ข้อมูลนำเสนอการประชุมนักวิเคราะห์
      ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์
      คำถามการประชุมนักวิเคราะห์
      สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
      การประชุมสามัญประจำปี
            เอกสารเชิญประชุม
            รายงานการประชุม
            คำถามงานประชุมผู้ถือหุ้น
      รายงานของบริษัท
            รายงานประจำปี
            แบบ 56-1
            รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
      ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
            ราคาหลักทรัพย์
            ประวัติราคาหลักทรัพย์
            การคำนวณการลงทุน