ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

invest_dividend

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหัก

ภาษีในแต่ละปี ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ประจำปี ราคาพาร์ เงินปันผลต่อหุ้น จำนวนหุ้น จำนวนเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี ร้อยละการจ่าย
ที่จ่าย (ล้านบาท) (ล้านบาท) เงินปันผล
2560 5 7 76,625,000 383.13 1,488.86 36.03
2559 5 5 76,625,000 383.13 1,121.76 34.15 
2558 5 5 76,625,000 383.13 1,172.51 32.68
2557 5 4.8 76,625,000 367.8 1,065.02 34.53
2556 5 6 76,625,000 459.75 1,414.39 32.51
2555 5 6.75 76,625,000 517.22 1,533.95 33.72
2554 5 3 76,625,000 229.88 627.97 36.61
2553 5 6.5 76,625,000 498.06 1,369.55 36.37
2552 5 5 76,625,000 383.13 894.84 42.81
2551 5 5 76,625,000 383.13 1,073.33 35.69
2550 5 5.3 76,625,000 406.11 1,229.11 33.04
2549 5 4.85 76,625,000 371.63 1,151.62 32.27
2548 5 4.6 76,625,000 352.47 1,066.91 33.04
2547 10 3.75 38,312,500 287.33 867.06 33.14
2546 10 6.5 38,312,500 249.03 764.06 32.59
2545 10 4.2 38,312,500 160.9 483.17 33.3
2544 10 2.9 38,312,500 110.99 338.28 32.81
2543 10 2 38,312,500 76.63 236.04 32.46
2542 10 1.1 38,312,500 42.14 112.61 37.42
2541 10 0 38,312,500 0 -61.13 0
2540 10 0 38,312,500 0 -198.95 0