ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

IMG_1039

 

ประวัติบริษัท

 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  2523 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิต, นำเข้าและ

จำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับยาน พาหนะ โดยเป็น กิจการ ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่างบริษัท  เซ่งง่วนฮง  (สิทธิผล)  จำกัด

(ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด)  กับบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น 

 

เมื่อวันที่10  พฤษภาคม 2534 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อ “STANLY” ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท

เป็นหุ้นสามัญ  76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาทหุ้นทั้งหมดได้ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว 

 

บริษัทมีการขยายกิจการเพื่อเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์อย่างครบวงจร โดยประกอบไปด้วย ฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานแม่พิมพ์

โลหะ(Die&Mold)  โรงงานหลอดไฟ(Bulb) และโรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp) นอกจากนั้นยังได้มีการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ เช่น ลาว

เวียตนาม อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ต่างประเทศด้วย