ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

invest_dividend

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหัก

ภาษีในแต่ละปี ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปีที่จ่าย ราคาพาร์ เงินปันผลต่อหุ้น จำนวนหุ้น จำนวนเงินปันผล
ที่จ่าย (ล้านบาท)
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล
2565 5 8.50 76,625,000 651.31 1,464.26 44.48
2564 5 5.50 76,625,000 421.44 948.76 44.42
2563 5 8.25 76,625,000 632.16 1,820.61 34.72
2562 5 8.25 76,625,000 632.16 1,791.63 35.28
2561 5 7.00 76,625,000 536.38 1,488.87 36.03
2560 5 5.00 76,625,000 383.13 1,121.76 34.15
2559 5 5.00 76,625,000 383.13 1,172.51 32.68
2558 5 4.80 76,625,000 367.80 1,065.02 34.53
2557 5 6.00 76,625,000 459.75 1,414.39 32.51
2556 5 6.75 76,625,000 517.22 1,533.95 33.72
2555 5 3.00 76,625,000 229.88 627.97 36.61
2554 5 6.50 76,625,000 498.06 1,369.55 36.37
2553 5 5.00 76,625,000 383.13 894.84 42.81
2552 5 5.00 76,625,000 383.13 1,073.33 35.69
2551 5 5.30 76,625,000 406.11 1,229.11 33.04
2550 5 4.85 76,625,000 371.63 1,151.62 32.27
2549 5 4.60 76,625,000 352.47 1,066.91 33.04
2548 10 3.75 38,312,500 287.33 867.06 33.14
2547 10 6.50 38,312,500 249.03 764.06 32.59
2546 10 4.20 38,312,500 160.90 483.17 33.30
2545 10 2.90 38,312,500 110.99 338.28 32.81
2544 10 2.00 38,312,500 76.63 236.04 32.46
2543 10 1.10 38,312,500 42.14 112.61 37.42
2542 10 38,312,500 (61.13)
2541 10 38,312,500 (198.95)