ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

invest_dividend

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหัก

ภาษีในแต่ละปี ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ผ่านมา เป็นดังนี้