ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

กิจกรรม ด้านความปลอดภัย

รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 บริษัท ได้เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 (15 ปีต่อเนื่อง)โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล และมี

นายโคอิจิ นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับรางวัลในครั้งนี้

 2560TheBest ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย

(Safey Dojo)

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safey Dojo) และ

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงงาน Lamp-7 โดยมีคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ , คุณโคอิจิ นางาโนะ ประธานกรรมการ

บริหารให้การต้อนรับ

 2559TheBest สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 2559
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ประจำปี 2559 “ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 13

 2558TheBest สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 2558
ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ประจำปี 2558 “ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12

  รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยฯประจำปี 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม  2557  ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ฯพณฯ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์

ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้ สถาบัน

“และมอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ

ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่ง คุณวุฒิพงษ์  สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี

พ.ศ.2557 (11 ปีต่อเนื่อง)   ซึ่งจัดขึ้น   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

  การตรวจติดตามการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ
เมื่อวันที่   27 มิถุนายน   2556 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ได้เข้าร่วมรับการตรวจติดตามการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยฯ รวมถึง ติดตามการดำเนินกิจกรรม CCCF (CCCF   Audit  2013)  ในแต่พื้นที่ จากผู้ตรวจติดตามโตโยต้า

  มอบรางวัลข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย
เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม  2556 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ร่วมกับ Safety and Environment Section ได้จัดพิธีมอบ

รางวัลข้อเสนอแนะฮิยาริฮัทยอดเยี่ยมประเภทหน่วยงาน direct , Indirect และประเภทบุคคล ประจำปี 2555  ขึ้น ณ อาคาร Herd Office

ชั้น 3 ในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Hiroyuki  Nakano เป็นผู้มอบรางวัล