ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คุณค่าของแสงห้าประการ

 

เราต้องค้นหาคุณค่าที่จะได้รับจากแสงทั้งห้าประการเพื่อนำมาสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติเราจะศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของแสงให้เข้าใจและประสานกับความรู้พื้นฐานและกำลังสนับสนุนของสแตนเลย์เพื่อสร้างประโยชน์ของแสงใหม่ๆออกสู่สังคมและสาธารณชน

 

CREATING การสร้างแสง

การสร้างแสงในที่นี้หมายถึงการสร้างแหล่งกำเนิดแสงซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก และเครื่องมือที่สำคัญของ สแตนเลย์ จากการค้นคว้าวิจัยคุณสมบัติ

ของแสงทำให้เราประดิษฐ์คิดค้นแหล่งกำเนิดแสงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วเรา สามารถใช้มันเป็นพื้นฐานในการพัฒนา และทำประโยชน์อย่างอื่น

ต่อไปในภาย ภาคหน้าได้

 

RECOGNIZING การสัมผัสและรับรู้แสง

ดวงตาของมนุษย์ใช้ในการสัมผัสและรับรู้แสงซึ่งดูเหมือนง่าย แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายปัญหาบาง ประการได้เกี่ยว กับการมองเห็นได้เราจะไม่หยุด

อยู่เพียงแต่แค่แสงที่มองเห็นเท่านั้นแต่เราจะพัฒนา ปรับปรุง ค้นคว้าและวิจัยเพื่อ ขยายขอบเขตการสัมผัสและรับรู้แสงของมนุษย์ให้กว้างออกไป

ครอบคลุม แสงที่ไม่สามารถ มองเห็นด้วย

 

INFORMING แสงที่เป็นสื่อกลางของข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามารถถ่ายทอดจัดเก็บและประมวลผลและเนื่องด้วยแสงสามารถเข้ามามีบทบาท

ตั้งแต่การป้อนข้อมูล จนกระทั่งถึงกระบวนการประมวลผลข้อมูลถ้าเราสามารถควบคุมแสงได้เราจะสามารถนำแสงมาใช้ประโยชน์แก่โลกแห่งข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารได้มากที่สุด

 

ENERGIZING การใช้พลังงานแสง

พลังงานแสงเป็นพลังงานที่มีคุณค่ามากและเป็นพลังงานที่สะอาดและไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่ได้รับความสนใจมาก

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเอาพลังงานของแสงออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเซลล์ แสงอาทิตย์ที่ใช้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดแสงเลเซอร์

ที่ใช้ในการตัด เจาะและอื่นๆดังนั้นเราก็จะเข้าไปพัฒนาและนำเอาประโยชน์ของพลังงานแสงออกมาใช้ให้ได้เช่นกัน

 

EXPRESSING การถ่ายทอดอารมณ์ด้วยแสง

แสงนอกจากจะมีคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์แล้วยังสามารถส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ด้วยตัวอย่างเช่นการใช้แสงในการสร้างบรรยากาศ

ที่ผ่อนคลายให้แก่ ห้องต่างๆ ในอาคารสถานที่เป็นต้น ดังนั้น เราจะประยุกต์คุณสมบัติและผลทางด้านจิตวิทยาของแสงดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

ในสถานการณ์ ต่างๆ ให้ได้

 

เริ่มแรกเราต้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยคุณสมบัติของแสงให้ถ่องแท้เพื่อสร้างแหล่งกำเนิดแสงใหม่ออกมา (CREATING) จากแหล่งกำเนิดแสงดัง

กล่าวนำไปขยายผลต่อเพื่อใช้ประโยชน์ของแสงออกมาผ่านคุณค่าที่เหลือทั้ง 4 อย่าง (RECOGNIZING, INFORMING, ENERGIZING,

EXPRESSING) ซึ่งในตอนนี้ความรู้ทางเทคโนโลยีรอบข้างของสแตนเลย์จะเข้ามามีบทบาทความรู้ทางเทคโนโลยีรอบข้างจะทำให้เราสามารถค้น

พบและนำเอาคุณค่าของแสงที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาใช้ ประโยชน์แก่สังคมได้ตัวอย่างของเทคโนโลยีและความรู้ก็มีเทคโนโลยีในการผลิตความรู้ใน

ด้านการตลาดและการจัดการเป็นต้น เทคโนโลยีและความรู้เหล่านี้จะเป็นตัวสร้างเสริมเชื่อมต่อและสานต่อให้เรสามารถดำเนินงานได้และเป็นขุม

กำลังของเราต่อไปความรู้ทางเทคโนโลยีรอบข้างสแตนเลย์สามารถทำให้คุณค่าของแสงทั้งห้าประการขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ฉันใดนั่นก็

หมายความว่าเราสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคมได้มากขึ้นและเราก็จะมีคุณค่าต่อสังคมในสายตาของสาธารณชนมากขึ้นก็ฉันนั้น