ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ข้อมูลบริษัท

cats14

 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2523 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิต, 

นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับยาน พาหนะ โดยเป็นกิจการ ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่างบริษัท เซ่งง่วนฮง  (สิทธิผล)

จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด) กับบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2534  บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยใช้ชื่อย่อ “STANLY” ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท 

เป็นหุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาทหุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

 

บริษัทมีการขยายกิจการเพื่อเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์อย่างครบวงจรโดยประกอบไปด้วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โรงงานแม่พิมพ์โลหะ(Die&Mold) โรงงานหลอดไฟ(Bulb) และโรงงานผลิต โคมไฟ(Lamp) นอกจากนั้นยังได้มีการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท

ในต่างประเทศ เช่น ลาว เวียตนาม อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ต่างประเทศด้วย