ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

เอกสารเชิญประชุม

invest_shareholder

2560
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
06/06/2017
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
4.33 MB
2559
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
06/06/2016
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
1.71 MB
2558
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
03/06/2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
458.56 KB
03/06/2558
เอกสารวาระที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557
1.02 MB
03/06/2558
เอกสารวาระที่ 5 รายชื่อกรรมการที่หมดวาระ
 
290.85 KB
03/06/2558
เอกสารวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558
62.32 KB
03/06/2558
เอกสารวาระที่ 7 ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนปี 2558
75.23 KB
03/06/2558
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ประชุม
141.21 KB
03/06/2558
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
151.98 KB
03/06/2558
รายละเอียดกรรมการอิสระ
146.81 KB
03/06/2558
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
220.23 KB
03/06/2558
แบบแจ้งเข้าร่วมประชุมและแผนที่
264.82 KB
03/06/2558
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557
24.17 KB

 

2557
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
04/06/2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
iconPDF
464.33 KB
04/06/2557
เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น 2557 – รายงานการประชุมปี 2556
iconPDF
1,013.77 KB
04/06/2557
เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น2557 – รายงานการประชุมปี 2556
iconPDF
1,013.77 KB
04/06/2557
เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น 2557 – รายชื่อกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
iconPDF
303.07 KB
04/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น 2557 – ค่าตอบแทนกรรมการ
iconPDF
75.46 KB
04/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น 2557 – ผู้สอบบัญชี
iconPDF
74.40 KB
06/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น 2557 – เอกสารทีใช้ในการประชุม
iconPDF
141.33 KB
06/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น 2557 – ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
iconPDF
152.34 KB
06/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 – กรรมการอิสระ
iconPDF
118.45 KB
04/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 – หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
iconPDF
223.04 KB
06/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 – แบบแจ้งเข้าร่วมประชุมและแผนที่จุดรถรับส่ง
iconPDF
347.17 KB
06/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 – แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี (รูปเล่ม)
iconPDF
24.96 KB
06/06/2557
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 – หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
iconPDF
252.06 KB

 

2556
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
00/00/2556
หนังสือเชิญประชุม
iconPDF
489.54 KB
00/00/2556
เอกสารประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
iconPDF
1.29 MB
00/00/2556
เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระ
iconPDF
292.84 KB
00/00/2556
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
iconPDF
58.79 KB
00/00/2556
เอกสารประกอบวาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
iconPDF
85.36 KB
00/00/2556
เอกสารแสดงความเป็นผุ้ถือหุ้นหรือตัวแทน
iconPDF
139.56 KB
00/00/2556
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
iconPDF
175.91 KB
00/00/2556
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
iconPDF
223.48 KB
00/00/2556
รายละเอียดกรรมการอิสระ
iconPDF
181.43 KB
00/00/2556
แบบแจ้งเข้าร่วมประชุมโดยรถบริการของบริษัท
iconPDF
38.20 KB
00/00/2556
แผนที่จุดจอดรถบริการของบริษัท จุด MRT จตุจักร
iconPDF
194.79 KB
00/00/2556
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2555 ฉบับรูปเล่ม
iconPDF
24.44 KB

 

2555
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
08/06/2555
หนังสือเชิญประชุม
iconPDF
164.08 KB
08/06/2555
เอกสารประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
iconPDF
267.15 KB
08/06/2555
เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการที่หมดวาระและเสนอให้ดำรงตำแหน่งแทน และ นิยามกรรมการ
iconPDF
175.08 KB
08/06/2555
เอกสารประกอบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
iconPDF
76.07 KB
08/06/2555
เอกสารประกอบวาระที่ 7 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
iconPDF
78.83 KB
08/06/2555
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือตัวแทน
iconPDF
95.01 KB
08/06/2555
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
iconPDF
75.88 KB
08/06/2555
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทน
iconPDF
175.74 KB
08/06/2555
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
iconPDF
68.50 KB
08/06/2555
แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชุม
iconPDF
38.00 KB
08/06/2555
แผนที่บริษัท
iconPDF
227.83 KB
08/06/2555
แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง ตลาดหลักทรัพย์
iconPDF
133.25 KB
08/06/2555
แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง MRT สวนจตุจักร
iconPDF
165.88 KB
08/06/2555
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (ฉบับรูปเล่ม)
iconPDF
39.50 KB

 

2554
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
08/06/2554
หนังสือเชิญประชุม
iconPDF
151.79 KB
08/06/2554
เอกสารประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
iconPDF
233.12 KB
08/06/2554
เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการที่หมดวาระและเสนอให้ดำรงตำแหน่งแทน และ นิยามกรรมการ
iconPDF
182.33 KB
08/06/2554
เอกสารประกอบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
iconPDF
85.95 KB
08/06/2554
เอกสารประกอบวาระที่ 7 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
iconPDF
78.95 KB
08/06/2554
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือตัวแทน
iconPDF
95.27 KB
08/06/2554
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
iconPDF
75.76 KB
08/06/2554
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทน
iconPDF
124.92 KB
08/06/2554
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
iconPDF
153.62 KB
08/06/2554
แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชุม
iconPDF
40.50 KB
08/06/2554
แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง BTS หมอชิต
675.02 KB
08/06/2554
แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง ตลาดหลักทรัพย์
133.25 KB
08/06/2554
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (ฉบับรูปเล่ม)
iconPDF
39.00 KB

 

2553
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
01/06/2553
หนังสือเชิญประชุม
iconPDF
177.10 KB
01/06/2553
เอกสารประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
iconPDF
339.86 KB
01/06/2553
เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการที่หมดวาระและเสนอให้ดำรงตำแหน่งแทน และ นิยามกรรมการ
iconPDF
593.00 KB
01/06/2553
เอกสารประกอบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
iconPDF
69.22 KB
01/06/2553
เอกสารประกอบวาระที่ 7 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
iconPDF
77.18 KB
01/06/2553
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือตัวแทน
iconPDF
203.89 KB
01/06/2553
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
iconPDF
121.22 KB
01/06/2553
แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง
iconPDF
408.33 KB
01/06/2553
แผนที่แสดงสถานที่ประขุม
iconPDF
221.53 KB
01/06/2553
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
iconPDF
118.76 KB
01/06/2553
แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชุม
iconPDF
36.50 KB
01/06/2553
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (ฉบับรูปเล่ม)
iconPDF
35.50 KB
01/06/2553
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทน
iconPDF
138.41 KB

 

2552
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
01/06/2552
หนังสือเชิญประชุม
129.77 KB
01/06/2552
เอกสารประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
iconPDF
193.31 KB
01/06/2552
เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการที่หมดวาระและเสนอให้ดำรงตำแหน่งแทน และ นิยามกรรมการ
iconPDF
350.03 KB
01/06/2552
เอกสารประกอบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
iconPDF
42.30 KB
01/06/2552
เอกสารประกอบวาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
iconPDF
61.17 KB
01/06/2552
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือตัวแทน
iconPDF
109.29 KB
01/06/2552
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
iconPDF
84.10 KB
01/06/2552
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
iconPDF
28.22 KB
01/06/2552
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
iconPDF
126.02 KB
01/06/2552
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
iconPDF
137.42 KB
01/06/2552
รายละเอียดกรรมการอิสระ สำหรับมอบฉันทะ
iconPDF
159.28 KB
01/06/2552
แผนที่จัดงานประชุม
iconPDF
476.15 KB
01/06/2552
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ฉบับรูปเล่ม
iconPDF
35.50 KB
01/06/2552
รายงานประจำปี
iconPDF
2.88 MB

 

2551
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
03/06/2551
หนังสือเชิญประชุม
iconPDF
117.06 KB
03/06/2551
เอกสารประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
iconPDF
251.10 KB
03/06/2551
เอกสารประกอบวาระที่ 5 ข้อมูลกรรมการที่หมดวาระและเสนอให้ดำรงตำแหน่งแทน และ นิยามกรรมการ��
iconPDF
126.22 KB
03/06/2551
เอกสารประกอบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
iconPDF
58.72 KB
03/06/2551
เอกสารประกอบวาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
iconPDF
64.54 KB
03/06/2551
เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือตัวแทน
iconPDF
82.76 KB
03/06/2551
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
iconPDF
71.17 KB
03/06/2551
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
iconPDF
100.70 KB
03/06/2551
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
iconPDF
127.19 KB
03/06/2551
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
iconPDF
146.64 KB
03/06/2551
รายละเอียดกรรมการอิสระ สำหรับมอบฉันทะ
iconPDF
84.02 KB
03/06/2551
แผนที่จัดงานประชุม
iconPDF
449.35 KB
03/06/2551
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ฉบับรูปเล่ม
iconPDF
51.11 KB
03/06/2551
รายงานประจำปี
iconPDF
2.40 MB