ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของตน ซึ่งมีนโยบายการดำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. บริษัทฯ มุ่งมันปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง การใช้ทรัพยากรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษใหม่ในกลุ่มสแตนเลย์ฯ
  2. บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
  3. บริษัทฯ สนับสนุนการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Environment Shop Floor Management), การฝึกอบรม, การประชาสัมพันธ์, และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการควบคุม ปกป้องพัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน
  5. บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้านต้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง