ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 

1. บริษัทจะผลักดันให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป้องกันการเกิด มลภาวะ ลดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุก กระบวนการตั้งแต่การออกแบบ, การพัฒนา, การผลิต และ

การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงการ ทำลาย โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ตาม กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัท

2. บริษัทจะดำเนินการฝึกอบรมและสื่อสารหลักปรัชญาพื้นฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

ให้กับพนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

3. บริษัทพร้อมที่จะเปิดเผยและประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาพื้นฐาน นโยบายและสถานภาพ การดำเนินกิจกรรม

ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน