ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

มาตรฐานแรงงานไทย

 

บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์ บริษัท ตระหนัก ว่าการเจริญเติบโตของบริษัทเกิดจาก

การร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนถือได้ว่าพนักงาน ทั้งหลายเป็น ทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้

กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดแห่งมาตรฐานแรงงาน ไทย กฎหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการทำงานให้กับพนักงานตามความเหมาะสมและจะจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทฯ จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษัทฯระเบียบปฏิบัติงานรวมถึงผลการปฏิบัติงาน