ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

invest_inform_set

2567
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
17/05/2567
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System และ สัญญา Software License สำหรับปีบัญชี 2567 กับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น iconPDF 1.11 MB
17/05/2567
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
iconPDF 1.11 MB
13/05/2567
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
iconPDF
431 KB
02/02/2567
แจ้งเพิ่มเติมการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
iconPDF
22.5 KB
22/01/2567
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
iconPDF
22.5 KB
19/01/2567
แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่เสียชีวิต
iconPDF
19.8 KB
19/01/2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
iconPDF
19.8 KB
2566
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
30/10/2566
แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิต
iconPDF
192 KB
26/06/2566
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขครั้งที่ 3)
iconPDF
19 KB
23/06/2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
iconPDF
140 KB
23/06/2566
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
iconPDF
19 KB
19/05/2566
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขครั้งที่ 2)
iconPDF
454 KB
19/05/2566
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System และ สัญญา Software License สำหรับปีบัญชี 2566 กับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
iconPDF
72.6 KB
03/05/2566
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
iconPDF
196 KB
20/01/2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
iconPDF
218 KB
2565
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
20/01/2565
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
iconPDF
224 KB
05/05/2565
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
iconPDF
213 KB
20/05/2565
คำชี้แจงผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2564
iconPDF
528 KB
20/05/2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
iconPDF
528 KB
20/05/2565
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System และ สัญญา Software License
สำหรับปีบัญชี 2565 กับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
iconPDF
528 KB
01/07/2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
iconPDF
1.13 MB
01/07/2565
แจ้งมติคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
794 KB
28/10/2565
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565
iconPDF
302 KB
2564
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
20/01/2564
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
iconPDF
215 KB
26/03/2564
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System สำหรับปีบัญชี 2564 กับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
iconPDF
558 KB
05/05/2564
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
iconPDF
199 KB
14/05/2564
คำชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2564
iconPDF
299 KB
14/05/2564
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
iconPDF
263 KB
14/05/2564
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญา Software License กับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
iconPDF
475 KB
02/07/2564
แจ้งมติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
iconPDF
999 KB
30/07/2564
คำชี้แจงผลดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564
iconPDF
298 KB
30/07/2564
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
iconPDF
158 KB
2563
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
30/10/2563
คำชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาส 2/2563
iconPDF
301 KB
30/04/2563
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
iconPDF
30 KB
15/05/2563
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
iconPDF
294 KB
15/05/2563
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System กับ สัญญา Software License สำหรับปีบัญชี 2563 กับ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
iconPDF
609 KB
02/06/2563
แจ้งเผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์
iconPDF
238 KB
03/07/2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256
iconPDF
978 KB
03/07/2563
แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการแทน
iconPDF
172 KB
31/07/2563
 คำชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563
iconPDF
297 MB
31/07/2563  แจ้งการทำสัญญา Software License เพิ่มเติมรายการบริการ iconPDF 545 KB
2562
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
02/02/2562
คำชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 / 2561
iconPDF
327 KB
17/05/2562
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และ
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562
iconPDF
438 KB
17/05/2562
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญาใช้ระบบ
New Cost Management System สำหรับปี
บัญชี 2562 กับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด
iconPDF
547 KB
21/05/2562
แจ้งเพิ่มเติมมติคณะกรรมการเสนอแก้ไขข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 32 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2562
iconPDF
605 KB
05/07/2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
iconPDF
1 MB
05/07/2562 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ iconPDF 717 KB
2561
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
15/05/2561
คำชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2560
iconPDF
302 KB
15/05/2561
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและ
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561
iconPDF
442 KB
15/05/2561
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญาใช้ระบบ
New Cost Management System สำหรับปี
บัญชี 2561 กับบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด
iconPDF
523 KB
06/07/2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
iconPDF
1005 KB
06/07/2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
iconPDF
5703 KB
03/08/2561
เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 / 2561
iconPDF
313 KB
13/11/2561
คำชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 / 2561
iconPDF
325 KB
27/11/2561
แจ้งมติกรรมการ การลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 8
iconPDF
201 KB
2560
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
24/01/2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
iconPDF
41 KB
10/02/2560
คำธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
iconPDF
26 KB
19/05/2560
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
iconPDF
262 KB
19/05/2560
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
iconPDF
211 KB
19/05/2560
แจ้งการทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System สำหรับปีบัญชี 2560 กับ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
iconPDF
221 KB
06/06/2560
การเผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์
iconPDF
33 KB
07/07/2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
iconPDF
31 KB
 04/08/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด วันที่ 30มิถุนายน 2560
iconPDF
351 KB
 04/09/2560
แจ้งบริษัทได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017
iconPDF
133 KB
2559
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
01/02/2559
กคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
iconPDF
20 KB
04/05/2559
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
iconPDF
61 KB
27/05/2559
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
iconPDF
47 KB
27/05/2559
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
iconPDF
17 KB
27/05/2559
แจ้งการทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System สำหรับปีบัญชี 2559 กับ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
iconPDF
51 KB
07/06/2559
 การเผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์
iconPDF
88 KB
08/07/2559
 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
iconPDF
27 KB
29/07/2559
 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด วันที่ 30มิถุนายน 2559
iconPDF
107 KB
 29/07/2559
แจ้งมติกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
36 KB
2558
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
15/01/2558
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
iconPDF
250.72 KB
06/05/2558
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
iconPDF
37.95 KB
22/05/2558
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
iconPDF
96.17 KB
22/05/2558
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง การทำสัญญาใช้ระบบNew Cost Management System กับ Stanley Electric Co.Ltd
iconPDF
100.61 KB
03/06/2558
การเผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์
iconPDF
52.50 KB
03/07/2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
iconPDF
210.63 KB
10/08/2558
แจ้งการขายหุ้นบริษัท ซัม ไฮเทคส์ จำกัด
iconPDF
60.78 KB
30/10/2558
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2558
iconPDF
67.56 KB
2557
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
08/01/2557
แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557
iconPDF
252.48 KB
06/05/2557
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
iconPDF
44.15 KB
19/05/2557
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
iconPDF
99.21 KB
05/06/2557
แจ้งเผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์
iconPDF
53.33 KB
04/08/2557
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยง-การทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System
iconPDF
374.88 KB
00/00/2557
คำชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2557
iconPDF
91.88 KB
04/08/2557
คำชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2557
iconPDF
236.61 KB
2556
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
14/01/2556
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
iconPDF
255.78 KB
01/02/2556
คำชี้แจงผลดำเนินงานไตรมาส3/2555
394.51 KB
02/05/2556
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
iconPDF
40.28 KB
17/05/2556
คำชี้แจงผลดำเนินงานประจำปี 2555
iconPDF
99.48 KB
05/06/2556
การเผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์
iconPDF
54.63 KB
05/07/2556
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
iconPDF
216.24 KB
05/07/2556
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
iconPDF
41.56 KB
05/07/2556
แจ้งมติคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
158.10 KB
05/02/2556
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2556
94.72 KB
2555
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
10/01/2555
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
iconPDF
49.11 KB
10/02/2555
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2554
iconPDF
408.02 KB
25/04/2555
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
iconPDF
42.21 KB
18/05/2555
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
iconPDF
110.74 KB
18/05/2555
คำชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2554
iconPDF
112.23 KB
08/06/2555
แจ้งการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน
iconPDF
139.57 KB
25/05/2555
เผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซด์
iconPDF
55.82 KB
03/07/2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
iconPDF
224.47 KB
03/07/2555
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
iconPDF
40.37 KB
06/08/2555
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2555
iconPDF
101.80 KB
02/11/2555
แจ้งการขายหุ้น บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง อินเดีย พีวีที จำกัด
iconPDF
258.94 KB
2554
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
03/01/2554
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2554
iconPDF
70.82 KB
03/01/2554
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
iconPDF
158.66 KB
03/01/2554
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
iconPDF
59.51 KB
25/04/2554
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
iconPDF
42.36 KB
20/05/2554
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
iconPDF
95.21 KB
20/05/2554
คำชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2553
iconPDF
117.27 KB
23/08/2554
เผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ทางเว็บไซด์
iconPDF
67.40 KB
23/08/2554
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
iconPDF
67.42 KB
23/08/2554
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2554
iconPDF
64.30 KB
28/10/2554
แจ้งปิดการดำเนินงานผลิตชั่วคราว
25.35 KB
14/11/2554
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2554
71.48 KB
16/11/2554
แจ้งเปิดดำเนินการผลิต
37.57 KB
2553
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
01/03/2553
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2553
56.79 KB
01/03/2553
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
158.91 KB
07/05/2553
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
iconPDF
38.43 KB
24/05/2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
iconPDF
95.32 KB
24/05/2553
แจ้งการซื้อหุ้น บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด
iconPDF
44.11 KB
01/06/2553
เผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ทางเว็บไซด์
iconPDF
45.46 KB
07/06/2553
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
iconPDF
35.66 KB
08/06/2553
ขอแก้ไขข้อมูลยอดรวมเงินปันผล
iconPDF
89.88 KB
02/07/2553
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
iconPDF
105.38 KB
05/07/2553
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพิ่มเติม
iconPDF
41.63 KB
05/07/2553
แจ้งมติกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
38.89 KB
05/07/2553
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
100.28 KB
30/07/2553
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2553
iconPDF
117.57 KB
29/10/2553
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2553
iconPDF
118.01 KB
2552
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
16/03/2552
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
iconPDF
104.60 KB
16/03/2552
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
iconPDF
82.75 KB
06/05/2552
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
iconPDF
36.40 KB
22/05/2552
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
iconPDF
43.95 KB
01/06/2552
การเผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ทางเว็บไซด์
iconPDF
44.11 KB
03/07/2552
แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการแทน
iconPDF
37.07 KB
03/07/2552
แจ้งมติคณะกรรมการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
37.06 KB
03/07/2552
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
iconPDF
61.72 KB
03/07/2552
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
49.11 KB
03/08/2552
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2552
iconPDF
55.61 KB
30/10/2552
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2552
iconPDF
109.90 KB
2551
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
01/02/2551
คำชี้แจงผลการดำเนินการงานไตรมาสที่ 3/2550
iconPDF
60.42 KB
23/05/2551
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
iconPDF
39.90 KB
23/05/2551
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และแจ้งการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
iconPDF
44.03 KB
03/06/2551
การเผยแพร่เอกสารงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ทางเว็บไซด์บริษัท
iconPDF
42.45 KB
04/07/2551
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
iconPDF
126.19 KB
04/06/2551
แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
iconPDF
14.05 KB
01/08/2551
คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2551
iconPDF
59.94 KB
24/10/2551
แจ้งการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
35.40 KB
24/10/2551
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
49.86 KB
2550
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
11/06/2550
เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
45.58 KB
24/05/2550
เรื่อง การจัดทำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซด์ของบริษัท
iconPDF
41.58 KB
11/05/2550
2550 : เรื่อง แจ้งมติกรรมการจ่ายเงินปันผลและเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
iconPDF
41.24 KB
26/04/2550
เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
iconPDF
40.72 KB
24/01/2550
เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/ 2549
iconPDF
54.75 KB
27/07/2550
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
iconPDF
35.27 KB
2549
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
02/10/2549
เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/ 2549
iconPDF
62.85 KB
28/07/2549
เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/ 2549
iconPDF
66.96 KB
23/06/2549
เรื่อง แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
37.29 KB
23/06/2549
9 : เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
iconPDF
14.04 KB
23/06/2549
เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
iconPDF
54.36 KB
19/05/2549
เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
iconPDF
59.49 KB
19/05/2549
เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลง
iconPDF
59.49 KB
01/02/2549
เรื่อง แจ้งกรรมการถึงแก่กรรม
iconPDF
18.44 KB
2548
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
12/11/2548
เรื่อง แจ้งการสละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน บริษัท ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
iconPDF
75.85 KB
01/07/2548
ขอแจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
iconPDF
77.76 KB
20/05/2548
แจ้งจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
iconPDF
60.02 KB
2547
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์
04/08/2547
แจ้งการลาออกของกรรมการ
iconPDF
18.81 KB
21/05/2547
แจ้งมติคณะกรรมการ การกำหนดนโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
iconPDF
26.90 KB