ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

การกำกับดูแลกิจการ

DSC_0023

 

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

 

1.จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการ และ พนักงานเพื่อ ให้ถือปฏิบัติและ 

เฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

2.กำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหารอย่างชัด เจนและ เหมาะสม

3.กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

4.จัดทำและรักษาไว้ ทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและการ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน

ให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดำเนิน ไปในลักษณะที่ถูกต้อง ตามกฏหมายและ จริยธรรมที่ดีตลอดจนการจัดการความ

เสี่ยงและการให้ความสำคัญ กับสัญญาน เตือนภัยล่วงหน้าและ รายการผิดปกติทั้งหลาย

5.ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศ

อย่างเท่าเทียมกัน

6.ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอ ของการ ควบคุมภายใน

การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

7.ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

8.ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส

9.จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม