ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

การคำนวนการลงทุน

invest_calculator

กรุณาใส่ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นของไทยสแตนเลย์ เราจะช่วยคุณคำนวณการลงุทน

จำนวนหุ้นที่ซื้อ
ราคาซื้อ ต่อหุ้น (บาท)
ค่านายหน้า (%)
จำนวนเงินที่ลงทุนทั้งสิ้น (บาท)
ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)
ราคาตลาด วันนี้
ดูราคาปัจจุุบัน ทีนี่
ค่านายหน้า (%)
จำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท)