ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

เหตุการณ์สำคัญ

ธันวาคม 2564 จัดทำ THAI STANLEY FARM ในโครงการแรงงานพันธุ์ดี ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยจัดสรรพื้นที่ในบริษัทให้พนักงานได้เพาะปลูกพืชผัก ผลผลิตนำไปบริโภค หรือจำหน่าย สามารถลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้เสริมให้พนักงานได้
พฤศจิกายน 2564 ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564” จากกระทรวงแรงงาน (16 ปีต่อเนื่อง)

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564” จากกระทรวงแรงงาน (18 ปีต่อเนื่อง)

พฤศจิกายน 2563 ก่อสร้างโรงงานผลิตระบบโคมไฟ Lamp 8 เสร็จสมบูรณ์
สิงหาคม 2563 ได้รับรางวัล “รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 (17 ปีต่อเนื่อง)”
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 15
มีนาคม 2563 ปรับปรุงอาคารสวัสดิการที่ประกอบด้วย โรงอาหาร โรงยิม ห้อง Education Room เสร็จสมบูรณ์
พฤศจิกายน 2562 ซื้อหุ้นเพิ่มทุน Electropolymers (Private) Limited ประเทศปากีสถาน
สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัล “รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562
(16 ปีต่อเนื่อง)” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 14
กรกฎาคม 2562 ก่อสร้างโรงงานแม่พิมพ์และศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์ (DMT) เสร็จสมบูรณ์
กรกฎาคม 2562 ก่อสร้าง โรงงานแม่พิมพ์ โรงงานใหม่ เสร็จสมบูรณ์
มกราคม 2562 ก่อสร้าง โรงงาน Lamp 7 ส่วนขยาย เสร็จสมบูรณ์
กันยายน 2561 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 จากระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 13
สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล “รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561

(15 ปีต่อเนื่อง)” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัท พื้นที่รับเสด็จได้แก่ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ,

ศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo), ศูนย์วิจัยและพัฒนา (RD Center) และ โรงงาน Lamp 7

เมษายน 2561 ได้รับรางวัล ASEAN – OSHNET Award ประเภท Excellence Award จาก คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อาเซียน OSEAN-OSHNET ในงานมอบรางวัล ASEAN – OSHNET ครั้งที่ 2 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กันยายน 2560 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 จากระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12

ได้รับรางวัล Zero Accident Award 2017 (Gold)

สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานประจำปี 2560 “ จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 14

สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูมศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 13

กันยายน 2559 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 จากระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 11

ร่วมลงทุนกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

กรกฎาคม 2558 ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานประจำปี 2558 “ จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12

กันยายน 2558 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 จากระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10
กรกฎาคม 2557 ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานประจำปี 2557 “ จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 11

สิงหาคม 2557 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557จากระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 9
ตุลาคม 2556 ได้รับรางวัลการจัดการกากของเสีย โดยใช้ระบบ 3Rs จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีนาคม 2556 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
กันยายน 2556 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8
กรกฎาคม 2556 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2556 จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10

มิถุนายน 2555 ก่อสร้างโรงงานโคมไฟที่ 7 สำหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน เสร็จสมบูรณ์
กรกฎาคม 2555 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2555 จาก กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 9

กันยายน 2554 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2554 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6
กรกฎาคม 2554 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2554 จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8

พฤษภาคม 2553 ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน
กันยายน 2553 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5
กรกฎาคม 2553 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2553 จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7

พฤษภาคม 2552 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2552 จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6

พฤษภาคม 2552 ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้านความปลอด ภัยในการทำงาน
กันยายน 2552 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมง อุบัติเหตุเป็นศูนย์จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4
กันยายน 2552 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้าน สวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2552เป็นปีที่ 4
มิถุนายน 2551 ได้รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับ สมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน
พฤษภาคม 2551 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2551 จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5

พฤษภาคม 2551 ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้านความปลอด ภัยในการทำงาน
กันยายน 2551 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมง อุบัติเหตุเป็นศูนย์จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3
กันยายน 2551 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้าน สวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2551 เป็นปีที่ 3
มีนาคม 2550 ก่อสร้างโรงงานโคมไฟที่ 5 สำหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์เสร็จ สมบูรณ์
พฤษภาคม 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2550

จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4

กันยายน 2550 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน

แรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2550 จากกระทรวงแรงงาน

สิงหาคม 2549 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวง แรงงาน
มีนาคม 2549 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949
พฤษภาคม 2549 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2549

จากกระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 3

กันยายน 2549 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิ การแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2549จากกระทรวงแรงงาน
กรกฎาคม 2549 ได้รับรางวัล “Best Performance” สาขา Industrial จากงาน SET AWAR ประจำปี 2549 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นบริษัท จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

เมษายน 2548 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการประสานงานประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
พฤษภาคม 2548 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีพ.ศ. 2548

จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2

พฤษภาคม 2547 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2547” จากกระทรวงแรงงาน
พฤศจิกายน 2547 รับมอบเกียรติบัตร “โรงงานสีเขียว” จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรง งานจังหวัดปทุมธานี
กรกฎาคม 2547 ได้รับรางวัล “Best Performance” สาขา Industrial จากงาน SET AWARD ประจำปี 2547 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นบริษัทจด ทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

ตุลาคม 2546 ก่อสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครเพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์
กรกฎาคม 2546 ได้รับการรองรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
กันยายน 2545 ร่วมทุนกับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ก่อตั้งบริษัท P.T. Indonesia Stanley Electric จำกัด ประเทศอินโดนีเซียเพื่อรองรับ

การเพิ่มศักยภาพ ตลาดในประเทศอินโดนีเซีย

มกราคม 2544 ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการเข้าร่วม โครงการและปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐาน

การคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก

พฤษภาคม 2544 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ QS 9000 ในส่วนโรงงานผลิตหลอดไฟ และโคมไฟ
กันยายน 2544 ร่วมทุนกับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ก่อตั้งบริษัท Stanley Electric Engineering India PVT. Ltd.(SEI.) ประเทศอินเดีย

เพื่อรองรับการเพิ่ม ศักยภาพตลาดในประเทศอินเดีย

พฤษภาคม 2543 ก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ และโรงงานแม่พิมพ์ในส่วนขยายเสร็จสมบูรณ์
กันยายน 2543 ทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ Unitech Machines Limited ประเทศอินเดีย
มกราคม 2542 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์และ โรงงานผลิตหลอดไฟ
กรกฎาคม 2542 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์
กรกฎาคม 2540 ก่อสร้างโรงงานผลิตแม่พิมพ์และ JIG ในส่วนขยายเสร็จสมบูรณ์
พฤษภาคม 2539 เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม
ตุลาคม 2539 ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ (Molding Plant) เสร็จสมบูรณ์
มิถุนายน 2538 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 383.125 ล้านบาท
พฤษภาคม 2538 เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
พฤศจิกายน 2538 ก่อสร้างโรงงานใหม่สำหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์เสร็จ สมบูรณ์
กันยายน 2538 ก่อสร้างอาคารสวัสดิการสำหรับพนักงานเสร็จสมบูรณ์
ตุลาคม 2537 ร่วมลงทุนกับบริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด, บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด และบริษัท ลูแมกซ์ อินดัสทรีส์ จำกัด
กันยายน 2537 ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พฤศจิกายน 2536 เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว
ตุลาคม 2536 ก่อตั้งมูลนิธิสแตนเลย์ (ประเทศไทย) โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
กันยายน 2536 ทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Electro Polymers (PVT.) Limited แห่งปากีสถานในการผลิตหลอดไฟและ

อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับ ยานยนต์

กรกฎาคม 2536 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดททะเบียนเป็น 247.5 ล้านบาท

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)”

มิถุนายน 2534 ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เสร็จสมบูรณ์
พฤษภาคม 2534 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พฤศจิกายน 2534 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ วิจัยและพัฒนา
พฤศจิกายน 2533 ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์เสร็จสมบูรณ์
เมษายน 2531 ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตแม่พิมพ์ และ JIG เสร็จสมบูรณ์
มีนาคม 2531 ลงทุนสำหรับโรงงานแห่งใหม่คือ บริษัท เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตุลาคม 2530 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิต ภัณฑ์์แม่พิมพ์และ JIG และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 53 ล้านบาท
สิงหาคม 2527 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิต ภัณฑ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์และก่อสร้างโรงงานเสร็จสมบูรณ์
พฤษภาคม 2523 จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับ ผลิตและ จำหน่ายหลอดไฟสำหรับยานยนต์โดยมีทุน

จดทะเบียน 10 ล้านบาทและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน