ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

จิตวิญญาณของชาวสแตนเลย์

 

 

การเอาชนะแสงเราต้อง “มีจิตใจมั่นในการต่อสู้และท้าทายกับแสง เพื่อสร้างอนาคตภายหน้า” จิตวิญญาณของชาวสแตนเลย์เป็นแนวความคิดที่พนัก

งานของบริษัทในเครือสแตนเลย์ทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ แสงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเสริมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้อย่าง

ไม่มีขีดจำกัดการที่เราจะไปท้าทายและเทียบกับแสงที่ยิ่งใหญ่นั้นมิอาจเป็นการสมควรแต่ในขณะที่เราจะต้องเดินไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมั่นคงเรา

ต้องกล้าท้าทายกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดกล้าที่จะ คิด กล้าที่จะทำและที่สำคัญ “กล้าที่จะลองทำดูก่อนที่จะบอกว่าทำไม่ได้” ถ้า

ขาดซึ่งความคิดดังกล่าวแล้วไซร้เราจะไม่สามารถดำรงอยู่ในสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในอนาคตนี้ได้เลยด้วยจิตใจในการ 

“ท้าทายกับแสง” นี้เราชาวสแตนเลย์จะสามารถพาองค์กรของเราข้ามเข้าสู่ศตวรรษใหม่ได้อย่างภาคภูมิและมั่นคงขอให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจแสงในความ

หมายของสแตนเลย์  “แสง” หมายถึงคลื่นพลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่1 นาโนเมตร จนถึง 1 มิลลิเมตรซึ่งจะหมายรวมรังสี x,รังสีเหนือม่วง,

แสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่า,รังสีอินฟาเร็ด,แสงที่มีความยาวคลื่นในระดับมิลลิเมตรจำพวกไมโครเวฟเข้าไว้ด้วย

*1 นาโนเมตรเท่ากับ 1 ส่วนจาก 1 พันล้านของ 1 เมตร