ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายความปลอดภัย

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

ด้วยบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน ดังนั้นจึงเห็น สมควรให้มีการดำเนินงานด้าน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับหน้าที่ ประจำของพนักงานจึงได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

 

1. บริษัทจะกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2. บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อย่างเคร่งครัด

3. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

4. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานทั้งในงานและนอกงาน

ได้แก่ การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย

5. บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ อบรม สั่งสอน จูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงาน

ปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย

6. บริษัทจะกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลา

ที่ปฏิบัติงาน

7. บริษัทจะสนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง  สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ

โรคเนื่องจากการทำงาน

8. บริษัทจะรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง

สภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

9. บริษัทจะสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก

10. บริษัทจะสนับสนุนนโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย CCCF (Completely Check Completely Find Out) 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน

11. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นประจำ