ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

 

ปีบัญชี 2560 2559 2558
รายได้จากการขาย 13,220,446 11,024,797 10,672,224
รายได้รวม 13,419,320 11,210,771 11,109,524
ต้นทุนขาย 10,775,580 9,087,201 8,929,410
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอื่นๆ 889,951 799,007 774,854
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,658,662 1,270,768 1,303,440
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) 12.36 11.34 11.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท) 21.65 16.58 17.01
สินทรัพย์หมุนเวียน 9,290,056 7,738,068 7,059,504
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 5,564,807 5,460,123 5,536,093
สินทรัพย์รวม 16,938,772 15,185,832 14,407,271
หนี้สินหมุนเวียน 2,066,180 1,548,236 1,643,233
หนี้สินไม่หมุนเวียน 341,212 296,118 256,093
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,531,380 13,341,478 12,507,945
ทุนจดทะเบียน 383,125 383,125 383,125
ทุนชำระแล้ว 383,125 383,125 383,125
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 189.65 174.11 163.24
จำนวนหุ้น 76,625 76,625 76,625
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 5.00 5.00 5.00
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.91 9.83 10.84
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 10.33 8.59 9.41
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 7.00 5.00 5.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 36.03 34.15 32.68