ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ปีบัญชี 2563 2562 2561 2560 2559
รายได้จากการขาย 11,727,609 15,150,090 14,634,621 13,220,446 11,024,797
รายได้รวม 11,889,622 15,413,818 14,907,068 13,419,320 11,024,797
ต้นทุนขาย 9,951,853 12,339,312 11,864,535 10,775,580 9,087,201
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอื่นๆ 883,305 947,581 927,798 889,951 799,007
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,061,340 1,997,497 1,977,762 1,658,662 1,270,768
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) 8.93 12.96 13.27 12.36 11.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท) 13.85 26.07 25.81 21.65 16.58
สินทรัพย์หมุนเวียน 8,000,163 7,990,144 9,033,803 9,290,056 7,738,068
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 9,402,862 9,517,131 7,703,012 5,564,807 5,460,123
สินทรัพย์รวม 21,542,610 20,369,930 19,254,504 16,938,772 15,185,832
หนี้สินหมุนเวียน 1,967,438 2,469,898 2,883,108 2,066,180 1,548,236
หนี้สินไม่หมุนเวียน 857,392 578,217 404,836 341,212 296,118
ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,717,781 17,321,815 15,966,559 14,531,380 13,341,478
ทุนจดทะเบียน 383,125 383,125 383,125 383,125 383,125
ทุนชำระแล้ว 383,125 383,125 383,125 383,125 383,125
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 244.28 226.06 208.37 189.65 174.11
จำนวนหุ้น** 76,625 76,625 76,625 76,625 76,625
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.89 12.00 12.97 11.91 9.83
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 5.06 10.08 10.93 10.33 8.59
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 5.50 8.25 8.25 7.00 5.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 44.42 34.72 35.28 36.03 34.15