ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ปีบัญชี 2565 2564 2563 2562 2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ             14,447,846             13,582,327   11,727,609   15,150,090   14,634,621
รายได้รวม             14,698,957             13,725,441   11,889,622   15,413,818   14,907,068
ต้นทุนขายและการให้บริการ             11,839,101             11,092,505     9,951,853   12,339,312   11,864,535
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ               1,093,348               1,024,345        883,305        947,581        927,798
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ               1,745,676               1,520,804     1,061,340     1,997,497     1,977,762
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)                      11.88                      11.08              8.93            12.96            13.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                      22.78                      19.85            13.85            26.07            25.81
สินทรัพย์หมุนเวียน             11,165,244               9,539,142     8,000,163     7,990,144     9,033,803
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ               8,469,099               9,076,820     9,402,862     9,517,131     7,703,012
สินทรัพย์รวม             24,325,401 23,056,655   21,542,610   20,369,930   19,254,504
หนี้สินหมุนเวียน               1,992,331               2,065,235     1,967,438     2,469,898     2,883,108
หนี้สินไม่หมุนเวียน               1,046,356                  964,643        857,392        578,217        404,836
ส่วนของเจ้าของ             21,286,713 20,026,778   18,717,781   17,321,815   15,966,559
ทุนจดทะเบียน                  383,125                  383,125        383,125        383,125        383,125
ทุนชำระแล้ว                  383,125                  383,125        383,125        383,125        383,125
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                    277.80                    261.36          244.28          226.06          208.37
จำนวนหุ้น**                    76,625                    76,625          76,625          76,625          76,625
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)                        5.00                        5.00              5.00              5.00              5.00
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)                        8.45                        7.85              5.89            12.00            12.97
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)                        7.37                        6.82              5.06            10.08            10.93
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                      20.00                        8.50              5.50              8.25              8.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                      93.74                      44.48            44.42            34.72            35.28