ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

กิจกรรม มาตรฐานแรงงานไทย

 
รับรางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (18 ปีต่อเนื่อง) , รางวัลโครงการ “Pathumthani Occupation health and safety Project contest 2023” จำนวน 2 รางวัล และ รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างดี โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบรางวัล ทั้งนี้ คุณรัศมีแข วงศ์ชาดากุล (รองผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร) , คุณสุนันทา อวยพร (ประธานคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ ฝ่ายลูกจ้าง) และคุณมาริษา ชูกิตติพงษ์ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) เป็นผู้แทนในการรับรางวัล
 
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทได้รับรางวัล”สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565” จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17
 
รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2565
เมษายน 2565 บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) มอบโดย สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานี
 
THAI STANLEY FARM –  โครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทจัดทำโครงการ THAI STANLEY FARM – โครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวคิดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเป็นสวัสดิการ ในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะค่าครองชีพสูง โดยจัดสรรพื้นที่ดินด้านหลังโรงงาน Lamp 7 จัดทำ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน และ พื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัว ให้พนักงานที่สนใจและชื่นชอบการเกษตรร่วมกันเพาะปลูกและนำผลผลิตมาบริโภคหรือจำหน่าย โดยใช้เวลาหลังเลิกงาน เวลาว่าง หรือวันหยุด ในการดูแลแปลงพืชผักที่ตนเองรับผิดชอบ  ทำให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ในระยะแรกบริษัทสนับสนุนเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก ตลอดจนจัดหาหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ทางด้าน การเกษตร การเพาะปลูกพืช หรือการทำปุ๋ย แก่พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุ เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหลังเกษียณ หรือนำความรู้ที่ได้รับมาฝึกอบรมให้กับพนักงานในรุ่นต่อๆไป สำหรับผลผลิตนอกจากบริโภคหรือจำหน่าย ยังได้ดำเนินการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อนำไปขยายพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกในครั้งต่อไป หรือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับพนักงาน

 

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน 16 ปีต่อเนื่อง
เดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16
รับรางวัล  Thailand Labour Management Excellence Award 2020
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563   บริษัทได้รับรางวัล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020  เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นประธานในพิธี   ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รางวัลดังนี้

1.รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน โดยมี MR.KOICHI NAGANO และคุณสุนันทา อวยพร เป็นผู้เข้ารับรางวัล

2.รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่อง 10 ปี โดยมี คุณรัศมีแข วงศ์ชาดากุล เป็นผู้เข้ารับรางวัล

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน 
เดือนสิงหาคม 2561 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560
กันยายน 2560 บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560

จากระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12

 2560TLSA Thailand Labour Management Excellence Award 2017
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 บริษัทได้เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จาก กระทรวงแรงงาน โดยมี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล

 2559TLSA บริษัทฯได้รับรางวัลในการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559
ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯได้รับรางวัลในการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน

 2558TLSA บริษัทฯได้รับรางวัลในการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้รับรางวัลในการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ประจำปี 2558 จากระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10

 2557TLSA บริษัทฯได้รับรางวัลในการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 บริษัทฯได้รับรางวัลในการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ประจำปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

  รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้รับรางวัลในการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556  เป็นปีที่ 8  ติดต่อกัน โดยมีนายโนบูอิโระ ทาคาฮาซิ ผู้จัดการใหญ่โรงงานแม่พิมพ์ และ

นางณัฐกฤตา เหมือนแสง ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ เข้าร่วมรับมอบรางวัลจาก นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน

ณ  ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค

  อบรมหลักสูตร “ทำงานเก่งขึ้น ด้วยสุขภาพจิตที่ดี”
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 แผนกพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ”ทำงานเก่งขึ้นด้วยสุขภาพจิตที่ดี”  สำหรับ พนักงาน

ลำดับขั้น A3, E3, ES3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีธรรมาภิบาลในการทำงาน ในการปกครองลูกน้อง ในการนี้ได้เรียนเชิญ

ดร.สนอง วรอุไร  เป็นวิทยากร

อมรมหลักสูตร ” ทำงานอย่างไร ให้สุขใจ สบายกระเป๋า”
เมื่อวันที่ 13, 21 กุมภาพันธ์ 2556 แผนกพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร  ทำงานอย่างไร ให้สุขใจ สบายกระเป๋า สำหรับ

พนักงาน อายุ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และการวางแผนทางการเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในการ

นี้ได้เรียนเชิญ คุณเสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ และ คุณวสุ ศรีธิมาสถาพร จาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)เป็นวิทยากร