ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ประวัติบริษัท

IMG_1039IMG_7679 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  2523 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิต,  นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับยาน พาหนะ โดยเป็นกิจการ ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่าง   บริษัท  เซ่งง่วนฮง  (สิทธิผล)  จำกัด   (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด)  กับบริษัท  สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด    ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น

เมื่อวันที่10  พฤษภาคม2534 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยใช้ชื่อย่อ  “STANLY” ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาทหุ้นทั้งหมดได้ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัทมีการขยายกิจการเพื่อเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์อย่างครบวงจร โดยประกอบไปด้วย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานแม่พิมพ์โลหะ(Die&Mold)  โรงงานหลอดไฟ(Bulb)  และโรงงานผลิต โคมไฟ(Lamp) นอกจากนั้นยังได้มีการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ เช่น ลาว เวียตนาม อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ต่างประเทศด้วย