ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

              

 

การค้นหาคุณค่าของแสงอย่างไม่สิ้นสุดเราต้องศึกษาและวิจัยนำเอาคุณค่าของแสงที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาใช้ประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด

มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากแสงสว่างถ้าเราหันกลับไปมองประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ มนุษย์แล้วจะ เห็นว่ามนุษย์ได้นำเอาแสงมา

ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากมาย แต่ถ้าจะว่าไปแล้ว นี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเล็กๆ ของการนำเอาศักยภาพที่ไร้ ขอบเขตของแสงออกมาใช้เท่านั้น

ดังนั้น เราต้อง เสาะหา วิจัยและค้นคว้าให้ได้มาซึ่งกรรมวิธีในการนำศักยภาพของแสงดังกล่าวมาเป็นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของสแตนเลย์แล้ว

ให้มันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่มวลมนุษยชาติให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ นี่คือ ปณิธานของเรา

 

การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารองค์กรในฐานะผู้ผลิตในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตสินค้า เราต้อง มุ่งที่จะผลิต สินค้าที่มีคุณภาพและสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

สแตนเลย์เป็นบริษัทผู้ผลิตฉะนั้นเราต้องทุ่มกำลังให้กับการผลิตสินค้าโดยการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตธุรกิจและกระบวนการผลิตทั้งหมดเริ่ม

จากหน่วยย่อยในธุรกิจและระบบการผลิตต่างๆให้ตอบสนองคุณค่าให้กับการผลิตอย่างพอเพียงจากนั้นนำไปผนวกเข้ากับคุณค่าของแสงห้า

ประการแล้วจะทำให้องค์กรมีความแข็งที่สำคัญสิ่งนี้จะเป็นกำลังที่จะสนับสนุนและค้ำจุนให้เราสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดโลกได้อย่างทรนง          

 

ค้ำจุนผู้ที่สนับสนุนปณิธานของเราเราต้องให้ความสำคัญ ให้คุณค่าและค้ำจุนผู้ที่สนับสนุนและ เกื้อกูลสแตน เลย์อย่างจริงใจ

สแตนเลย์ของเรายึดถือหลักการการให้ความสำคัญ 4ประการมาเป็นเวลานาน ซึ่ง 4 สำคัญหมายถึง ลูกค้าผู้ซื้อ, ลูกค้าผู้ขาย พนักงานและ

ผู้ถือหุ้นจากนี้ไป เราจะยังยึดหลักนี้ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และจะทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างสแตนเลย์กับ 4 สำคัญแน่นแฟ้นและยั่งยืนสืบ

ไปสแตนเลย์ของเราได้รับการสนับสนุนและเกื้อกูลจาก บุคคลกลุ่มต่างๆ มากมาย ถ้าขาดซึ่งแรงประสาน จากบุคคลกลุ่มดังกล่าวแล้ว บริษัท

ในเครือสแตนเลย์จะไม่สามารถดำรง อยู่และบรรลุเป้าหมายที่เราได้ ตั้งไว้ได้เลยแม้แต่น้อย ดังนั้น จะขออธิบายเกี่ยวกับ 4 สำคัญ ดังนี้        

“ลูกค้าผู้ซื้อ” คือผู้ซึ่งไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเราโดยตรงเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึง ผู้บริโภคที่ใช้ สินค้าของเราจริงๆ ด้วย        

“ลูกค้าผู้ขาย” คือคู่ค้าทางธุรกิจหรือลูกค้าผู้ขายที่จะเติบโตไปพร้อมกับเรา        

“พนักงาน” คือเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยกันสานปณิธานของบริษัทให้เป็นจริงให้ได้        

“ผู้ถือหุ้น” ที่รวมถึงผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นที่คอยสนับสนุนด้านการเงินให้กิจการสามารถดำเนินต่อ ไปได้ในอนาคต

จากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะเห็นว่าพนักงานก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ การทำให้พนักงานมีความสุขกับ

การทำงานและความฝันของพนักงานเป็นความจริงก็เป็นเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งที่ได้ตั้งไว้เพราะหนึ่งกำลังของพนักงานถึงแม้จะไม่มากแต่

ถ้ารวมกันทั้งองค์กรเป็นหนึ่งเดียวแล้ว มันจะกลายเป็นกำลังผลักดันที่สำคัญให้องค์กรของเรานั่นเอง และสิ่งที่อยากจะเน้น และทำความเข้าใจก็

คือ คำว่า“ผู้ที่สนับสนุนและเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงใจ” ตราบเท่าที่เราได้รับการ สนับสนุนและเกื้อกูลจากคุณ องค์กรก็จะสนับสนุนเกื้อกูลและ

ค้ำจุนคุณกลับไป เช่นกัน