ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ความรับผิดชอบต่อสังคม

DSC_0006

บริษัทมีแนวทางการทำงานโดยยึดหลัก “ช่วยพัฒนาสังคมและใกล้ชิดกับสังคมท้องถิ่นเพื่อให้ทุกคนอยู่ อย่างเป็นสุข”โดยถือ

ได้ว่าบริษัทได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม

ต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ