ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

DSC_0006

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ               

                                   

            คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ มีความโปร่งใส  และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการต่างๆ   5 หมวด ดังนี้

1         สิทธิของผู้ถือหุ้น

2         การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

3         บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4         การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5         ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

 

1     จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือ

ปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

2     กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม

3     กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

4     จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม  ทั้งการควบคุมทางการเงิน  การดำเนินงาน และการกำกับดูแล

การปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ จริยธรรมที่ดี

ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

5     ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน ได้เสียได้รับ

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

6     ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการควบคุม

ภายใน  การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

7     ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

8     ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส

9     จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม