ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

DSC_0006

 

1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการ และ พนักงานเพื่อ ให้ถือปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการ

ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

2. กำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหารอย่างชัด เจนและ เหมาะสม

3. กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

4. จัดทำและรักษาไว้ ทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและการ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิผลดำเนิน ไปในลักษณะที่ถูกต้อง ตามกฏหมายและ จริยธรรมที่ดีตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญ กับสัญญานเตือนภัย

ล่วงหน้าและ รายการผิดปกติทั้งหลาย

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอ ของการ ควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยงและ

การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

7. ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่า เทียม

8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส

9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม