ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

 CSR_en

 

มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000.- บาท โดยความอนุเคราะห์ของบริษัท ไทย

สแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนจดทะเบียน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           1. ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ทุนการศึกษาและอุปกรณ์ การศึกษา
           2. ให้การส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีในระหว่าง วัฒนธรรมของชาติต่างๆ
           3. ให้การส่งเสริม ด้านการพิทักษ์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของประเทศ
           4. ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือประสบภัย ในสถานการณ์ต่าง ๆ
           5. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อ สาธารณะประโยชน์ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับ
การเมืองแต่อย่างใด

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวมให้กับสังคมท้องถิ่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน มา มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมตลอดไป