ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

DSC_0006

 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน ) “บริษัท” และ คณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการ บริหารจัดการ และ การดำเนินธุรกิจตามหลัก

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความ สำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทันท่วงที และ เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆกำหนดดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท   

 

นโยบายในการให้ข้อมูล

  • การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และเป็นไป ภายใต้กรอบของ กฏหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูล ข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และ รวดเร็ว
  • การให้ข้อมูล ข่าวสาร ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และ สม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า กับบริษัท หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
  • การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่ถือเป็นความลับจะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุไว้ในจรรณยาบรรณ
    ของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct)

 

การสื่อสาร

ประธานกรรมการประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และสามารถ

มอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับสายงานนั้นๆได้ โดย ผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือ บุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท หรือ ติดต่อสื่อสาร ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ของ บริษัท

(http://www.stanley.co.th) นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม

ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงใน การตอบ หรือให้ข้อมูล

 

มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและ ผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นโดยผ่าน

สื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใน เว็บไซต์ของบริษัทบริษัท จะจัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนิน

งานของบริษัทให้แก่ผู้ถือ หุ้นทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมสามัญประจำปีบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอ ในที่ประชุมสามัญประจำปี

และเอกสารการประชุมดังกล่าวไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทบริษัท ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน หรือ บุคคลที่สนใจ

ลงทุนในบริษัทเป็นรายบุคคลทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมใน

เว็บไซต์ของบริษัท