ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

calendar

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับบริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2566
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์    [2566]
เมษายน
พฤษภาคม ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2565
มิถุนายน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงาน 6 เดือน ปีบัญชี 2566
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์ ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 3/2566
มีนาคม
2565
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์    [2565]
เมษายน
พฤษภาคม ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2564
มิถุนายน
กรกฎาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สิงหาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 1/2565
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 2/2565
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์ ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 3/2565
มีนาคม
2564
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์    [2564]
เมษายน
พฤษภาคม ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2563
มิถุนายน
กรกฎาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สิงหาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 1/2564
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 2/2564
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์ ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 3/2564
มีนาคม
2563
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์    [2563]
เมษายน
พฤษภาคม ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2562 (งด)
มิถุนายน
กรกฎาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สิงหาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 1/2563 (งด)
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 2/2563
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์ ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 3/2563
มีนาคม
2562
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์    [2562]
เมษายน
พฤษภาคม ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2561
มิถุนายน
กรกฎาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สิงหาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 1/2562
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 2/2562
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์ ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลดำเนินงานไตรมาส 3/2562
มีนาคม
2561
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์    [2561]
เมษายน
พฤษภาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับงบประจำปี 2560
มิถุนายน
กรกฎาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สิงหาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับไตรมาส 1/2561
กันยายน
ตุลาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับไตรมาส 2 /2561
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับไตรมาส 3 /2561
กุมภาพันธ์
มีนาคม
2560
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์    [2560]
เมษายน
พฤษภาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับงบประจำปี 2559
มิถุนายน
กรกฎาคม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สิงหาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับไตรมาส 1/2560
กันยายน
ตุลาคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับไตรมาส 2 /2560
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับไตรมาส 3 /2560
กุมภาพันธ์
มีนาคม