ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

กิจกรรม มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

 

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560
   ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)

โดยมีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 799  คน จาก 16 สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่าทุนการศึกษา 580,000 บาท

และในวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 440 คน

จาก 6 สถาบันการศึกษามูลค่าทุนการศึกษา 270,000  บาท ณ บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด

มูลนิธิได้มอบสิ่งของแก่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ และ เด็กพิการทางสมองสมาคมรวมปัญญาคนพิการ

จังหวัดนนทบุรี

กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 มูลนิธิได้มอบสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำยาเดทตอล

แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ และ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

 18_DanationSurvival2560 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปทุมธานี
มูลนิธิได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยผ่านเทศบาลบ้านกลางมูลค่า 200,000 บาท
 18_GaveNecessary2559 มอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ปทุมธานี
ในเดือนมีนาคม 2560 มูลนิธิฯ ได้ทำพิธีมอบอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนเครื่องเล่นสนาม

แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคูขวาง รวมมูลค่าประมาณ 2,800,000 บาท (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2557)

 18_StanleyScience2558 สนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ STANLEY SCIENCE CONTEST ครั้งที่ 15
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Contest ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมการใช้โครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก

เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท

 18_GaveComputer2557 มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
มูลนิธิฯ ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด พร้อมโทรทัศน์ ชุดโต๊ะและเก้าอี้ แก่ ศูนย์เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ปทุมวรกิจ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง อ.เมือง จ.ปทุมธานี มูลค่า 1,412,000บาท

กิจกรรมมอบของ
เมื่อวันที่ 4 และ 10 กันยายน 2556  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยคุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ และเหรัญญิกได้มอบอุปกรณ์

กีฬา มูลค่า 400,000 บาท แก่ 40 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 1 และ เขต 2

  มอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 คุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธานมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบของที่ระลึกและเงินสนับสนุนแก่

นางสาวชลธิชา  อิ่มเย็น  นักเรียนทุนโครงการ Outshining Fund เนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการ)  เกียรตินิยมอันดับ 1  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

( วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ )

  กิจกรรมมอบของ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ , 11 และ  12 มีนาคม 2556 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมมอบถังขยะแก่เทศบาล

ตำบลบ้านกลาง,เทศบาลตำบลคูขวาง และ อบต.สวนพริกไทย จำนวนรวม 45 ใบ โดยคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน

และคุณสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ