ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

DSC_0023

 

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานขึ้นเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ที่ดีและเหมาะสมเป็นไปตามที่บริษัทมุ่งหวัง

เพื่อรักษาไว้ซึ่ง เกียรติยศ และคุณค่าในการ ทำงานของบริษัท และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท

มีรายละเอียดดังนี้

1 ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่นภายใต้กฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องประพฤติปฏิบัติตน

ในกรอบคุณธรรมที่ดีงาม

2 ความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะคุณวุฒิและความรู้ความชำนาญมีความรับผิดชอบที่จะผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

3 ดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ

4 ดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ คู่ค้า ( supplier) ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
ชุมชนท้องถิ่น และ ประชาคมโลก (Global Community)

โดยปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความเป็นธรรมและเคารพในสิทธิทางสังคม สิทธิมนุษยชน ซึ่งกันและกัน

5 การรักษาทรัพย์สิน

พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะดูแล รักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรือผู้อื่น (ทรัพย์สิน หมายถึง สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์รวมถึงเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการข้อมูลเอกสารสิทธิ์ ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และ ความลับของบริษัท)

6 การรักษาความลับของลูกค้า

ปกป้องความลับของลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าในการเก็บรักษาความลับด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า

7 การใช้ข้อมูลภายใน

ไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษัทกำหนดเวลาห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน

และกรรมการบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือ สารสนเทศ แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง

หลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศ

8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทกรณีที่พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร

หรือดำรงตำแหน่งภายนอกกิจกรรมนั้นๆจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือลูกค้าและจะต้องไม่เกิดผลเสียหายแก่บริษัท

กรณีที่มีผลเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9 ห้ามกระทำการทุจริต (Corruption) ทุกรูปแบบ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัทกระทำการทุจริต(Corruption)ทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยการ

นำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน

(Giving or Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆก็ตามหรือมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง อันเกี่ยวเนื่อง

กับการทำงานในบริษัท

10 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และจะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

11 ของขวัญและผลประโยชน์

ห้ามกรรมการและพนักงาน ขอ หรือ ขอเรี่ยไร ของขวัญ หรือ การสนับสนุนทางการเงิน การให้บริการ หรือ เงินรางวัลอื่นใด จากบุคคลที่ทำ

ธุรกิจกับบริษัทหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของขวัญที่ให้หรือรับในโอกาส ตามประเพณี นิยม ต้องมีมูลค่าไม่เกินปกติวิสัยที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

หากมีมูลค่ามากให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบกรณีที่ให้หรือรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง การรับรองนั้นมิได้มี ลักษณะเป็น

การใช้จ่ายเงิน มากเกินสมควร หรือรับบ่อยครั้งจนเกินควร

12 การแข่งขันทางการค้า

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยสุจริตปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีไม่กระทำการใดๆอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันหรือจำกัด

การแข่งขันทางการค้าทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายเพื่อให้การแข่งขันที่ยุติธรรมและโปร่งใส                   

13 การคำนึงถึงผลกระทบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะผลักดันให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป้องกันการเกิดมลภาวะให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

14 ส่งเสริมด้านความปลอดภัยภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน