ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คณะกรรมการบริษัท

Untitled-1

     
      นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล             นายโคอิจิ นางาโนะ           นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
           ประธานกรรมการ          ประธานกรรมการบริหาร                   กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”
     
       นายเอะทสึยะ คาวาชิม่า             นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล         นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
                กรรมการ                   กรรมการ                  กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                  “คลิกที่นี่”
 Mr.Krisada2  Mr.Chokechai2  Mr.Suchart2
       นายกฤษดา วิศวธีรานนท์           นายโชคชัย ตั้งพูลสิธนา           นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
         กรรมการจากภายนอก                 กรรมการอิสระ                กรรมการอิสระ
               “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”
 Mr.Picharn2  TORU TANABE (Medium)2  
        นายพิจารณ์ สุขภารังษี              นายโทรุ ทานาเบะ           นายเคอิสุเกะ อุเอะดะ
             กรรมการอิสระ                   กรรมการ                  กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                  “คลิกที่นี่”