ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คณะกรรมการบริษัท

Untitled-1

 Mr.Apichart 2  Mr.Nagano2  Mr.Thanong2
      นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล             นายโคอิจิ นางาโนะ           นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
           ประธานกรรมการ          ประธานกรรมการบริหาร                   กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”
 Mr.Suzumura2  Ms.Pimjai2  Ms.Pornthip2
         นายทาดาโอะ ซูซูมูระ             นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล         นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
                กรรมการ                   กรรมการ                  กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                  “คลิกที่นี่”
 Mr.Krisada2  Mr.Chokechai2  Mr.Suchart2
       นายกฤษดา วิศวธีรานนท์           นายโชคชัย ตั้งพูลสิธนา           นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
         กรรมการจากภายนอก                 กรรมการอิสระ                กรรมการอิสระ
               “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”
 Mr.Picharn2  TORU TANABE (Medium)2  Mr.Iino (Small)2
        นายพิจารณ์ สุขภารังษี              นายโทรุ ทานาเบะ             นายคะซึโทชิ อีโนะ
             กรรมการอิสระ                   กรรมการ                  กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                  “คลิกที่นี่”