ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คณะกรรมการบริษัท

Untitled-1

     
      นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล             นายโคอิจิ นางาโนะ           นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
           ประธานกรรมการ          ประธานกรรมการบริหาร                   กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”
     
       นายเอะทสึยะ คาวาชิม่า             นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล         นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
                กรรมการ                   กรรมการ                  กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                  “คลิกที่นี่”
     
       นายกฤษดา วิศวธีรานนท์           นายโชคชัย ตั้งพูลสิธนา           นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
         กรรมการจากภายนอก                 กรรมการอิสระ                กรรมการอิสระ
               “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”
     
        นายพิจารณ์ สุขภารังษี              นายโทรุ ทานาเบะ           นายเคอิสุเกะ อุเอะดะ
             กรรมการอิสระ                   กรรมการ                  กรรมการ
                “คลิกที่นี่”                   “คลิกที่นี่”                  “คลิกที่นี่”