Contact Us | Sitemap      

คณะกรรมการบริษัท

Untitled-1

 

 

 

     
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นายคาซุโนริ นาคาอิ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
“คลิกที่นี่” “คลิกที่นี่” “คลิกที่นี่”
     
นายเอะทสึยะ คาวาชิม่า นายยาสุอะกิ คะอิซุมิ นายโทรุ ทานาเบะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
“คลิกที่นี่” “คลิกที่นี่” “คลิกที่นี่”
     
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
กรรมการ กรรมการ กรรมการจากภายนอก
“คลิกที่นี่” “คลิกที่นี่” “คลิกที่นี่”
     
นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล นายสุชาติ พิศิษฐวานิช นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
“คลิกที่นี่” “คลิกที่นี่” “คลิกที่นี่”