ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

DSC_0023

 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลถือหลักการปฏิบัติที่โปร่งใสมีจริยธรรมเพื่อ

ให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงเจตนารมณ์

ที่จะต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติให้สอด

คล้องกับนโยบายนี้ และ เป็นไปตามจรรณยาบรรณของกรรมการและพนักงานนโยบายต่อต้านคอรัปชั่น บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด

(มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผู้บริหาร

พนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ

(Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือการกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น

โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์คำนิยามของ การคอรัปชั่น คือ การปฏิบัติที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย และ ศีลธรรมอันดีด้วย

การนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน

(Giving or Accepting Bribes) ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะทำให้บริษัทได้รับหรือเสียผลประโยชน์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(ร่าง)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เรื่อง : นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น หมายเลขเอกสาร : P xxx

หมวด : POLICY แก้ไขครั้งที่ : 00 หน้า : 2 ของ 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2560 ผู้ออก : คณะกรรมการบริษัท ผู้อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและ

ระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย

แนวปฏิบัติอำนาจดำเนินการระเบียบปฏิบัติและกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ

ต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน โดยไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. พนักงานบริษัทต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล

ที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนด

ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะกรรมการและพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือ

ผู้ที่ให้ความร่วมมือในรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อกำหนดการแจ้งข้อเสนอแนะด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดจรรณยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท

กำหนดไว้นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เรื่อง : นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น หมายเลขเอกสาร : P xxx

หมวด : POLICY แก้ไขครั้งที่ : 00 หน้า : 3 ของ 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2560 ผู้ออก : คณะกรรมการบริษัท ผู้อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผล

กระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

 

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง

การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน

เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูและการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณคณะกรรมการและพนักงาน รวมทั้งระเบียบ

และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติ

ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

3.1 ของกำนัลการเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณคณะกรรมการ

และพนักงานบริษัท

3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับบริจาคเงิน หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยต้อง

มั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทและการติดต่อ

งานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง