ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายบริหารความเสี่ยง

DSC_0023

นโยบายบริหารและควบคุมความเสี่ยง

บริษัทฯ จะต้องควบคุม และลดผลกระทบของเหตุไม่คาดคิด และรักษาไว้ซึ่ง วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน รวมถึง ควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย
และมาตรฐานรองรับในระดับสากล
บริษัทจึงกำหนดให้

1. คณะกรรมการบริหารนำแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำหนดนโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ภายในบริษัทฯ

2. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM Committee) ทำหน้าที่ในการพิจารณา-คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีต่อการดำเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์
การปฎิบัติตามกฏหมาย หรือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทฯ

3. มีหน่วยงาน RMC เป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ แผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในการบริหารงาน ที่มีอยู่ในกระบวนการดำเนินการของ
ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

4. มีกระบวนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทย

5. มีหน่วยงาน Internal Audit ทำหน้าที่รายงานประสิทธิผล ของการดำเนินการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อ Audit Committee และ Risk Management Committee
ของบริษัทฯ