ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

นโยบายบริหารความเสี่ยง

DSC_0023

นโยบายบริหารและควบคุมความเสี่ยง

เพื่อควบคุม และลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
รวมถึงควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตราฐานรับรองในระดับสากล

บริษัทจึงกำหนดให้
1.นำแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำหนดนโยบาย
บริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

2.มีคณะทำงาน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการพิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีต่อการดำเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
มาตราฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัท

3.มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้

4.มีผู้รับผิดชอบภาพรวมในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการ
บริหารงานที่มีอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานต่างๆง ของบริษัท

5.มีกระบวนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตราฐานสากล และไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และกฎหมาย

6.มีผู้รับผิดชอบในการรายงานประสิทธิผลของการดำเนินการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ