ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

โครงสร้างทางธุรกิจ

          บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟยานยนต์ ชุดโคมไฟยานยนต์ และแม่พิมพ์

และแบบผลิตภัณฑ์   

          โดยมีโครงสร้างการลงทุนจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง

ยานยนต์และอิเล็คทรอนิคส์  และ กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ที่ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ

(ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 )