ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คณะกรรมการบริษัท

boardofdirector

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
– ปริญญาตรี คณะคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A
– ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2523

 


นายคาซุโนริ นาคาอิ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Rikkyo, ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2566

 

 

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม NANZAN UNIVERSITY , ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2526  

 

 

นายเอะทสึยะ คาวาชิม่า

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยนิฮอน, ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2563

 

 

 นายยาสุอะกิ คะอิซุมิ

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์วิศวกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัย Chuo, ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2566  

 

 

 นายโทรุ ทานาเบะ

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยโฮเซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2555  

 

 

 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท สาขา Business Administration Operation Management, DREXEL UNIVERSITY, USA
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2526

 

 

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2523

 


นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

ตำแหน่ง
กรรมการจากภายนอก และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2542

 


นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาตรี คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2567

 


นายสุชาติ พิศิษฐวานิช

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
– ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2553  

 


นายพิจารณ์ สุขภารังษี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอร์ริค          ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน

ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2553