ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

คณะกรรมการบริษัท

boardofdirector

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
– ปริญญาตรี คณะคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A
– ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2523

 


นายโคอิจิ นางาโนะ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโฮเซ
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

 


นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม NANZAN UNIVERSITY , JAPAN
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2526  

 นายเอะทสึยะ คาวาชิม่า

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยนิฮอน, ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2563  

 


นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท สาขา Business Administration Operation Management, DREXEL UNIVERSITY, USA
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2526

 


นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2523

 


นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

ตำแหน่ง
กรรมการจากภายนอก และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2542

 


นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
– Master of Business Administration (Quantitative Analysis & Finance) University of Wisconsin (Madison Campus)
– ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
– ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2543

 


นายสุชาติ พิศิษฐวานิช

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
– ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2543  

 


นายพิจารณ์ สุขภารังษี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอร์ริค          ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน

ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ.2553

 


นายโทรุ ทานาเบะ

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยโฮเซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2555  

 


นายเคอิสุเกะ อุเอะดะ

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิทาง
การศึกษา
ปริญญาตรี
Fukuoka Technical High School, ประเทศญี่ปุ่น
ปีที่เป็นกรรมการ พ.ศ. 2564