Profile

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ด้วยบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน ดังนั้นจึงเห็น สมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับหน้าที่ ประจำของพนักงานจึงได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

1.บริษัทจะกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2.บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

3. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

4.บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานทั้งในงานและนอกงาน ได้แก่ การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย

5.บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม สั่งสอน จูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย

6.บริษัทจะกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

  7.บริษัทจะสนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง  สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน

8.บริษัทจะรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

9.บริษัทจะสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก

10.บริษัทจะสนับสนุนนโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย CCCF (Completely Check Completely Find Out) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน

11.  บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นประจำ